در این دیدار آقایان بلوردی و‌ محسنی، مدیریت و معاونت سرپرستی بانک پارسیان استان و آقای میرزایی مدیریت پرداخت الکترونیک پارسیان ضمن عرض تبریک انتصاب آقای مقبلی بعنوان مدیر عامل و عضو هیئت مدیره شرکت نمایشگاه های جنوبشرق کشور، زمینه های همکاری درخصوص شرکت در نمایشگاه مرتبط، گسترش همکاری های مالی و بانکی و توسعه فعالیت های شبکه پرداخت مورد بررسی و توافق طرفین قرار گرفت.