انتصاب مدیرعامل جدید شرکت نمایشگاه های بین المللی جنوبشرق

بهزاد فیروزی به عنوان مدیر عامل جدید شرکت نمایشگاه های بین المللی جنوبشرق انتخاب شد. فیروزی با قبول این مسئولیت از اول آبان فعالیت خود را آغاز نمود.