نمایشگاه بین المللی جنوب شرق کرمان

گزارش نمایشگاه ها


بازدید نمایندگان محترم شهر کرمان از هجدهمین نمایشگاه کتاببازدید نمایندگان محترم شهر کرمان از هجدهمین نمایشگاه کتاب
بازدید نمایندگان محترم شهر کرمان از هجدهمین نمایشگاه کتاب
بازدید نمایندگان محترم شهر کرمان از هجدهمین نمایشگاه کتاب
بازدید نمایندگان محترم شهر کرمان از هجدهمین نمایشگاه کتاب
بازدید نمایندگان محترم شهر کرمان از هجدهمین نمایشگاه کتاب
بازدید نمایندگان محترم شهر کرمان از هجدهمین نمایشگاه کتاب
بازدید نمایندگان محترم شهر کرمان از هجدهمین نمایشگاه کتاب
بازدید نمایندگان محترم شهر کرمان از هجدهمین نمایشگاه کتاب
بازدید نمایندگان محترم شهر کرمان از هجدهمین نمایشگاه کتاب

در تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۱۵ توسط : نمایشگاه جنوبشرق
شناسه خبر : 58