نمایشگاه بین المللی جنوب شرق کرمان

گزارش نمایشگاه ها


بازدید پرشور دانش آموزان مدارس شهر کرمان، از هجدهمین نمایشگاه کتاب کرمان

بازدید پرشور دانش آموزان مدارس شهر کرمان، از هجدهمین نمایشگاه کتاب کرمانبازدید پرشور دانش آموزان مدارس شهر کرمان، از هجدهمین نمایشگاه کتاب کرمان
بازدید پرشور دانش آموزان مدارس شهر کرمان، از هجدهمین نمایشگاه کتاب کرمان
بازدید پرشور دانش آموزان مدارس شهر کرمان، از هجدهمین نمایشگاه کتاب کرمان
بازدید پرشور دانش آموزان مدارس شهر کرمان، از هجدهمین نمایشگاه کتاب کرمان
بازدید پرشور دانش آموزان مدارس شهر کرمان، از هجدهمین نمایشگاه کتاب کرمان
بازدید پرشور دانش آموزان مدارس شهر کرمان، از هجدهمین نمایشگاه کتاب کرمان

در تاریخ : ۱۳۹۸/۱۰/۱۰ توسط : نمایشگاه جنوبشرق
شناسه خبر : 56