نمایشگاه بین المللی جنوب شرق کرمان

گزارش نمایشگاه ها


جلسه هماهنگی برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های استان کرمان در تبریز با حضور مدیران ارشد استان برگزار گردید

جلسه هماهنگی برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های استان کرمان در تبریز با حضور مدیران ارشد استان برگزار گردیدجلسه هماهنگی برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های استان کرمان در تبریز با حضور مدیران ارشد استان برگزار گردید
جلسه هماهنگی برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های استان کرمان در تبریز با حضور مدیران ارشد استان برگزار گردید
جلسه هماهنگی برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های استان کرمان در تبریز با حضور مدیران ارشد استان برگزار گردید

در تاریخ : ۱۳۹۸/۰۸/۰۲ توسط : نمایشگاه جنوبشرق
شناسه خبر : 46