نمایشگاه بین المللی جنوب شرق کرمان

خدمات نمایشگاهی


خدمات فنی
تجهیزلت نمایشگاهی میرزایی
اجاره و توزیع تجهیزات نمایشگاهی در سطح نمایشگاه

تلفن: 09103053368 میرزایی