نمایشگاه بین المللی جنوب شرق کرمان


نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی ، ماشین آلات و تجهیزات وابسته کرمان

نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی ، ماشین آلات و تجهیزات وابسته کرمان

مجری: شرکت نمایشگاهی توسعه تجارت ارت
شماره تماس : 32729579 -034 / 91015910 -034 / 91305910 -021

سال: 0
وضعیت: در حال پذیرش
تاریخ: 17 الی 20 مهرماه


نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان

نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان

مجری: شرکت نمایشگاه های بین المللی جنوبشرق
شماره تماس : 03432229465 - 09130412531 - 09194251972 (خانم شمس)

سال: 0
وضعیت: در حال پذیرش
تاریخ: 7 لغایت 10 مهرماه


نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان

نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان

مجری: شرکت نمایشگاه های بین المللی جنوبشرق
شماره تماس : 03432229465 - 09130412531 - 09194251972 (خانم شمس)

سال: 0
وضعیت: در حال پذیرش
تاریخ: 7لغایت 10 مهرماه


نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان

نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان

مجری: شرکت نمایشگاه های بین المللی جنوبشرق
شماره تماس : 03432229465 - 09130412531 - 09194251972 (خانم شمس)

سال: 0
وضعیت: در حال پذیرش
تاریخ: 7 لغایت 10 مهرماه


نمایشگاه بین المللی کشاورزی کرمان(ادوات و ماشین آلات، نهادها، تجهیزات گلخانه ای و سیستم های آبیاری)

نمایشگاه بین المللی کشاورزی کرمان(ادوات و ماشین آلات، نهادها، تجهیزات گلخانه ای و سیستم های آبیاری)

مجری: شرکت نمایشگاهی رونق
شماره تماس : 05137642331 - 9120212531

سال: 0
وضعیت: در حال پذیرش
تاریخ: 25 الی 28 آبان ماه


نمایشگاه بین المللی کشاورزی کرمان(ادوات و ماشین آلات، نهادها، تجهیزات گلخانه ای و سیستم های آبیاری)

نمایشگاه بین المللی کشاورزی کرمان(ادوات و ماشین آلات، نهادها، تجهیزات گلخانه ای و سیستم های آبیاری)

مجری: شرکت نمایشگاهی رونق
شماره تماس : 05137642331 - 9120212531

سال: 0
وضعیت: در حال پذیرش
تاریخ: 25 الی 28 آبان ماه