نمایشگاه بین المللی جنوب شرق کرمان

درباره ما


معرفی مدیران
ریس هیئت مدیره

جناب آقای محمدرضا سخی


نائب ریس هیئت مدیره

جناب آقای احمد مرتضوی تبریزی


عضو هیئت مدیره

جناب آقای علی نورمندی پور


مدیرعامل

جناب آقای امیرحسین سعید