جلسه ای  با رئیس هیأت مدیره شرکت نمایشگاهی توسعه تجارت ارت آقای امیرتیموری در خصوص برگزاری نمایشگاه معدن انجام شد و  هماهنگی لازم برای برگزاری این نمایشگاه صورت پذیرفت.