برگزاری هفدهمین نمایشگاه تخصصی کامپیوتر

هفدهمین نمایشگاه تخصصی کامپیوتر، ماشین های اداری، برق، الکترونیک، انرژی های تجدیدپذیر، سیستم های مخابراتی و رسانه های دیجیتال کرمان در بهمن ماه ۹۶ برگزار شد.